Ilmaiset toimitukset yli 80€:n tilauksiin

Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE – HEL GOODS SUPPLY OY

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Hel Goods Supply Oy:ssä käsitellään
henkilötietoja. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai
epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei- henkilökohtaisia
tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa
yksittäistä henkilöä.

Hel Goods Supply Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Hel Goods Supply
Oy noudattaa henkilötietolakia sekä muita henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia lakeja,
asetuksia ja säädöksiä ja käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja
tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Hel Goods Supply Oy edellyttää myös
yhteistyökumppaniensa noudattavan edellä mainittuja sääntelyitä.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Hel Goods Supply Oy (Y-tunnus: 3189592-7)
Tietosuojavastaava Paulus Ähtävä, paulus@helgoods.fi, +358 40 629 9676 

2 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä
asiakasviestintään; tilattujen tuotteiden postittamiseen; laskutukseen; suora- ja
internetmarkkinointiin sekä kilpailuiden toteuttamiseen.
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde (tilaus/
rekisteröityminen) ja oikeutettu etu suoramarkkinointia varten (oikeutetun edun perustella kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja suoramarkkinointiin).

3 KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan itsensä keikkavahvistuksen, uutiskirjeen
tilaamisen ja verkkokauppatilauksen yhteydessä antamat tiedot sekä palveluiden käytön
aikana automaattisesti tallentuvat tiedot.
Tiedot, jotka rekisteröity antaa:
Hel Goods Supply:
-nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Muualta kuin rekisteröidyltä kerätyt henkilötiedot.
Keräämme tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista.
Tällaisia tietoja ovat:
• IP-osoite ja sijaintimaa, evästeet
Palveluidemme yhteydessä käytämme myös kolmansien osapuolten tarjoamia
analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja
Facebook Business Manager.
Voimme myös saada henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme liittyen Palveluiden
tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen.

4 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Hel Goods Supply Oy:ltä tuotteita tilanneiden tietoja säilytetään 8 vuotta

5 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6 TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

7 TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Hel Goods Supply Oy:ssa käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt
tietosuojavastaavan ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia.
Palveluiden tarjoajien ja muiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty
tietosuojalainsäädännön vaatimat kirjalliset sitoumukset.
Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. ml.
henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja
tietojen palauttamismahdollisuudet.

8 TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella:
Hel Goods Supply Oy
Sörnäisten rantatie 27 B (1. krs)
00500 Helsinki
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi,
täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Hel Goods Supply Oy tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää osoitetietojensa käyttämisen Hel Goods Supply
Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla kiellosta edellä mainittuja
yhteystietoja käyttäen.

×

9 EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Käytämme evästeitä, jäljitteitä ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita
tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden
käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja
tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun
markkinoinnin kohdentamiseen.
Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen
käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka
kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi
ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole
henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän
tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien
tietojen tutkimista.
Hel Goods Supply Oy käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen
internetsivustonsa vierailijoita, heidän sivuston käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan
parantaakseen palveluidensa laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä
kehittääkseen palveluitaan edelleen. Vierailijat, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan
heidän laitteelleen voivat ennen internetsivustolla vierailua säätää heidän selaimensa
kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa internetsivuston
ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja.
Lue lisää evästeistä: helgoods.fi/evastekaytanto.

10 KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

-Tietojen tarkastaminen.
-Tietojen korjaaminen ja poistaminen.
-Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
-Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)
-Suostumuksen peruuttaminen

11 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puh: 029 56 66700

12 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös
tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai
käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.
Tietosuojaseloste on julkaistu 25.3.2021